ترفندهای مهم برای رشد مغز کودک
زمان جاری: ۴-۵-۱۳۹۸, ۰۴:۳۰ صبح
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: lemonn
آخرین ارسال: lemonn
پاسخ: 1
بازدید: 64


۲-۲۸-۱۳۹۷ ۰۱:۵۱ عصر ارسال: #1

تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۷
رتبه: 0
محل سکونت :
توزيع محبوب :
ميزکار محبوب :
سپاس ها 0
سپاس شده 2 بار در 1 ارسال
Thumbs Up ترفندهای مهم برای رشد مغز کودک
[font=&quot]حتما می دانید که
هیچ کودکی نابغه به دنیا نمی آید ولی نقش کسی که او را پرورش می دهد و در مورد
اهمیت آموزش قبل از دبستان و رشد مغزی کودکان اطلاع دارد، بسیار مهم است.[/font][font=&quot]در زمان تولد، مغز
نوزاد 100 میلیارد نرون دارد. طی چند سال اول زندگی کودک، مغز او دوره ای شگفت
انگیز از رشد را طی کرده و در هر ثانیه، بیش از یک میلیون ارتباط عصبی تولید می
کند. این فرایند رشد مغز، تحت تاثیر عوامل زیادی است، شامل روابط کودک، تجربیات و
محیط[/font]
.


1. زمانتماشایتلویزیونواستفادهازتبلتو ... رامحدودکنیدفرقینمیکندسرتانچقدرشلوغاست،مشغلههایتانرابهانهنکنیدتافرزندتانرابیشترپایانواعاسکری​نهابنشانید. صرفکردنزمانزیادپایتلویزیونو ... منجربهتضعیفعملکردآکادمیکشدهوکودکزمانکمتریراصرفبازیهایخلاقانهمیکندکهچاقی،پرخاشگری​،مشکلاتخوابوناهنجاریهایرفتاریازپیامدهایآناست. ضمناسپریکردنساعاتطولانیپایتلویزیونو...،یعنیتعاملکمتربینشماوکودکتان. درصورتیکهاینتعاملاتبرایرشدکودکبسیاراهمیتدارد. اما تا حد متعادل استفاده از [font="]نرم
افزار و [/font]vcd
به رشد کودک شما می کند.


2. . برایکودکتانکتاببخوانیدشمابهعنوانپدرومادربایدکتابخواندنراازسنینبسیارپایینبرایکودکخودشروعکنید. برایشهرروزکتاببخوانید،حتیوقتیخیلیکوچکاست! کتابخواندنراتبدیلبهیکآیینپیشازخوابکنیدوهرچیزیکهبرایفرزندتانلذتبخشاست،برایشبخوانی​د. کودکخردسالشماحتیشایدمعنیکلماترادرکنکند،امااینراخوبمیفهمدکهشماازکتابومجلات،اطلاعا​تودانشکسبمیکنید،درنتیجهاوهمبهکتابومطالعهعلاقهمندخواهدشد.

کتابخواندنبرایبچههاباعثایجادتفاوتهاییدرفعالیتمغزآنهامیشودوبهیادگیریزبانومهارتهای​سوادآموزیاوکمکخواهدکرد. بهترین کتابی که می توانید برای کودکتان بخوانید کتابی مختص رده ی
سنی آن هاست. امروزه کتاب کودک و
نوجوان
در بازار به وفور یافت می شود


3. برایکودکتاناسباببازیهایخلاقانهتهیهکنید اسباب بازی هایجالبزیادیدربازاروجوددارد،امابرایتقویترشدمغزکودکتان،بهتراستانتخابگرباشیدواسباب​بازیهاییراانتخابکنیدکهخلاقیتوابتکارکودکتانرابهکاربگیرد. اهمیتدادنبهنوعاسباببازیبهرشدمهارتهایکودککمکمیکند،مهارتهایی،چونجوابگوبودن،زبانوار​تباط،کنترلهیجان،انعطافپذیریفهموشناختومهارتهایاجتماعی.

اسباببازیخوبلزومانبایدگرانباشد،بلکهوسایلبازیبایدسادهوبیخطربودهواجازهدهندتخیلوتصو​رکودک،برانگیختهشود،نقلوانتقالآنراحتباشدوچالشایجادکند.


4. برایکودکتانوقتبگذاریدشمابایدبخشیازوقتگرانبهایخودرابهکودکتاناختصاصدهیدتامهارتهایکلامیوارتباطیاورابهخوب​یتقویتکنید،بنابراینحینشیردادنبهکودک،بااودرموردچیزیحرفبزنیدیاآهنگیرابرایشبخوانیدو​وقتیبیرونمیروید،بهچیزهایمختلفاشارهکنیدوآنهارانامببرید. هم چنین می توانید برای آموزش اشیا، حیوانات، رنگ ها و ... از فلش کارت های آموزشی برای آموزش فرزندتان استفاده کنید.Thread miscellaneous options
« قدیمی تر | جدید تر »
جستجو در موضوع 

کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان


پرش در انجمن: